Pitanja zaštite morskog okoliša regulirana su složenim i međusobno isprepletenim pravnim aktima. Postoji više razina upravljanja i više nadležnih jurisdikcija, od kojih poneke mogu biti i u konfliktima. Integracija toliko pravnih instrumenata i upravljačkih tijela zahtijeva visoku razinu koordinacije i suradnje, često višu nego je to slučaj kod zaštite kopnenih područja. Sve češća je praksa da se pri upravljanju velikim eko sustavima izrade prostorni planovi za morska područja kojima se definiraju prioriteti u morskom okolišu. Takvi planovi uključuju i prioritete zaštite prirode i bioraznolikosti, među ostalim.

Navedena je lista konvencija kojih je Republika Hrvatska potpisnica. Slijedi lista zakona, pravilnika i ostalih akata, a koji se tiču mora i morskog okoliša u Republici Hrvatskoj. Na listi su navedeni EU i nacionalni pravni akti, a lista nije konačna.

Međunarodne konvencije i protokoli

Zakon o potvrđivanju protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz konvenciju o biološkoj raznolikosti, NN – Međunarodni ugovori 9/2002; usvojeno u Montrealu 2000., Republika Hrvatska potpisala protokol u New Yorku 2000. Saznajte više

Sporazum o zaštiti kitova u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom Atlantskom području (ACCOBAMS), NN – Međunarodni ugovori 6/2000; usvojeno u Monacu 1996, stupa na snagu u Hrvatskoj 1.6.2001. Saznajte više

Konvencija o europskim krajobrazima, NN – Međunarodni ugovori 12/2002; usvojena u Firenci 2000, stupa na snagu u Hrvatskoj 1.3.2004. Saznajte više

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), NN – Međunarodni ugovori 6/2000, usvojena u Bernu 1979., stupa na snagu u Hrvatskoj 1.11.2000; Saznajte više

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), NN-Međunarodni ugovori 6/00; usvojena u Bonnu 1979, stupa na snagu u Hrvatskoj 1.10.2000; Saznajte više

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), NN-Međunarodni ugovori 12/99; usvojena u Washingtonu 1973., stupa na snagu u Hrvatskoj 1.6.2000. Saznajte više

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, NN-Međunarodni ugovori 12/93; usvojena u Parizu 1972., stupa na snagu u Hrvatskoj 8.10.1991. Saznajte više

Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja i pripadajući protokoli o zaštiti mora od onečišćenja s kopna i Mediteranski akcijski plan, NN Međunarodni ugovori 12/1999., stupa na snagu u Hrvatskoj 1993. Saznajte više

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS – definira unutarnje vode, teritorijalna mora, ekonomske zone i međunarodne vode). NN Međunarodni ugovori 9/2000. Saznajte više

Konvencija o biološkoj raznolikosti. NN Međunarodni ugovori 6/1996, usvojena u Rio de Janeiru 1992., stupa na snagu u Hrvatskoj 7.10.1996. Ciljevi ove konvencije su zaštita biološke raznovrsnosti, održivo korištenje njenih sastavnica i ravnopravna raspodjela dobrobiti proizašlih iz korištenja genskih resursa. Saznajte više

Međunarodna konvencija za regulaciju kitolova i Protokol, NN Međunarodni ugovori 6/2006. ; Publication of the entry into force of the International Convention for the Regulation of Whaling and the Protocol to the International Convention for the Regulation of Whaling; OG International treaties 2/07 & NN međ.ug. 6/2006. Saznajte više

Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, NN Međunarodni ugovori 5/2007. Saznajte više

Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih nesreća, NN Međunarodni ugovori 7/1999. Saznajte više

Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđa pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija), NN Međunarodni ugovori 6/1996 Saznajte više

Konvencija o prekograničnoj procjeni utjecaja na okoliš, NN Međunarodni ugovori 6/1996. Saznajte više

Europske direktive i pravilnici

Europska unija smatra se naprednim nadnacionalnim savezom s obzirom na napretke u razvojima međunarodnih politika očuvanja okoliša i održivog razvoja. Od ranih 1970-ih EU se snažno zalaže za zaštitu prirode. Kvaliteta vode i zraka, očuvanje resursa, zaštita bioraznolikosti, upravljanje otpadom i kontrola ljudskih aktivnosti s negativnim utjecajem na okoliš su neka od područja na kojima je EU aktivna na nacionalnim razinama i na razini saveza. Europska politika zaštite okoliša koja je temeljena na Članku 174 Sporazuma o osnivanju Europske unije nastoji osigurati preduvjete održivog razvoja europskog modela društva. Dolje navodimo samo Uredbe i Direktive koje se tiču zaštite morskog okoliša u članicama EU i zemljama kandidatima. Za detaljne informacije o zaštiti okoliša EU posjetite website o EU legislativi.

Direktive

„Direktiva o pticama“ – o zaštiti divljih ptica. Saznajte više

„Direktiva o staništima“ – o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune. Saznajte više; Direktiva o staništima pravni je temelj za osnivanje mreže Natura 2000 područja u zemljama članicama i kandidatima. Saznajte više o mreži Marine Natura 2000.

„Direktiva o studijama utjecaja na okoliš“ – o procjenama utjecaja javnih i privatnih zahvata na okoliš. Saznajte više

„Direktiva o vodama“ – pravni okvir za djelovanje na području zaštite voda i integralnog upravljanja vodnim slivovima u Europi. Saznajte više

„Direktiva o strateškoj procjeni okoliša“ – o procjenama utjecaja razvojnih planova i programa na okoliš. Saznajte više

„Direktiva o pravnoj odgovornosti u pitanjima okoliša“ – o pravnoj odgovornosti u prevenciji i sanaciji šteta u okolišu. Saznajte više

„Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji“ – pravni okvir sudjelovanja u razvoju politika zaštite morskog okoliša. Saznajte više

„Okvirna strategija prostornog planiranja na moru“. Saznajte više

Regulativa

Regulation 812/2004 određuje mjere prevencije od slučajnog ulova kitova u ribarske alate.

Politike

Zajednička politika ribarstva – određuje lovne kvote za pojedine vrste riba te regulira implementaciju mjera zaštite okoliša u ribarstvu. Saznajte više

Hrvatski zakoni

Slijedi lista pravnih akata koji reguliraju pitanja zaštite prirode i okoliša u Hrvatskoj:

  • Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
  • Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08)
  • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
  • Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15)

Potpunu i aktualiziranu listu zakona i uredbi možete pronaći na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike: