Sakupljanje podataka o lokacijama dupina

Sakupljanjem podataka o lokacijama pojavljivanja skupina i jedinki pridonosi se podacima dobivenim njihovim fotografiranjem i identifikacijom te daje uvid u način na koji jedinke koriste svoje stanište. Georeferencirani podaci omogućuju nam da saznamo više o gustoći populacije, korištenju staništa, utvrdimo veličinu staništa kojim se koriste i analiziramo njihovu prostornu i vremensku raspodjelu. Unošenjem koordinata lokacija u sustav za analizu prostornih podataka (geografski informacijski sustav – GIS) možemo istražiti povezanost lokacija opažanja sa drugim značajkama područja kao što su: dubina mora, morske struje, oceanografske karakteristike područja, raspoloživost plijena, buka, ljudske aktivnosti, itd. Kombiniranjem ovih podataka možemo utvrditi koja su područja od osobitog značaja za hranjenje dupina ili za podizanje mladunaca. Takvoj analizi mogu doprinijeti i sami građani tako što nam prijave svoja opažanja na moru.