Dragi naši prijatelji,

Strateška studija utjecaja na okoliš (SUO) Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu stavljena je na javni uvid i javnu raspravu, a možete je preuzeti sa stranica Agencije za ugljikovodike i Ministarstva gospodarstva.

Što se tiče velikih morskih kralješnjaka vjerujemo kako smo u SUO uključili gotovo sve trenutno dostupno znanje o utjecaju koje seizmička istraživanja, bušenje i eksploatacija ugljikovodika mogu imati na njih. Također, u SUO smo uključili i naše objedinjeno znanje o distribuciji pojedinih vrsta u Jadranu kao i informacije o područjima od posebnog interesa. Konačno, utvrdili smo i brojne aktivnosti koje bi trebalo provesti prije bilo kakvih budućih radnji. Zadovoljni smo što je SUO po prvi puta osigurala da se za svaki zahvat, pa tako i za seizmička istraživanja, mora provesti ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu te studija utjecaja na okoliš . Također, SUO traži izradu detaljne operativne procedura za provođenje seizmičkih istraživanja i drugih aktivnosti koje proizvode veliku količinu buke u moru. Nadamo se da se izrada te operativne procedure neće temeljiti na prepisivanju neuspješnih i zastarjelih pravila već da će ona biti izrađena uzimajući u obzir najbolju svjetsku praksu, međunarodne smjernice ali i sve osobitosti Jadranskog mora! Vjerujem kako će se ovime izbjeći ponavljanje situacije kada je seizmičko istraživanje provedeno bez ikakve studije i neovisnog nadzora.

Napominjemo još jednom kako je rok za izradu cjelokupne dokumentacije bio izuzetno kratak (a mi nismo najpametniji ljudi na svijetu!) pa postoji opravdana mogućnost previda. Stoga vas pozivamo vas da pogledate barem ne-tehnički sažetak navedene Studije kako bi se informirali o identificiranim utjecajima navedenih radnji na morski okoliš i mogućim mjerama ublažavanja utjecaja. Nadamo se da ćete vaše konstruktivne komentare uputiti Ministarstvu gospodarstva koje provodi javni raspravu. Studiju i obrazac za slanje vaših komentara i upita možete pronaći na njihovim stranicama.

U slučaju da imate neka pitanja na koja vam možemo odgovoriti, slobodno ih uputite ali imajte na umu da će kao komentari i pitanja u SUO ući samo ono što službeno pošaljete Ministarstvu gospodarstva  najkasnije do 16. veljače 2015. !