Projekt je sufinanciran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (www.strukturnifondovi.hr)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Morske kornjače prepoznate su kao jedna od najugroženijih skupina na svijetu i sve vrste nalaze se na popisu strogo zaštićenih životinja. Najveća prijetnja morskim kornjačama je upravo interakcija s ljudima. Mnoge kornjače su nađene na moru ili duž obale u lošem fizičkom stanju, zbog ljudskih aktivnosti poput ribarstva, vožnje brodova i zagađenja. Ukoliko se na vrijeme donesu u oporavilište, mnoge morske kornjače mogu biti spašene. Stoga ovaj projekt obuhvaća niz aktivnosti kojima je cilj povećati i unaprijediti postojeće kapacitete Instituta Plavi svijet za spašavanje i oporavak morskih kornjača u Jadranu.

Glavata želva u bazenu za oporavak

 

Kratki opis projekta

S obzirom da mnoge jedinke zahtjevaju dugotrajniju skrb i boravak na oporavku u bazenu, trenutni kapacitet za smještaj životinja nije dovoljan da se odgovori na postojeće potrebe. Stoga, u okviru projektnih aktivnosti planiramo nabaviti još dva bazena za oporavak morskih kornjača. Nadalje, u svrhu podizanja kvalitete boravka životinja nužno je osigurati prikladnu veterinarsku njegu, prisutnost osoblja koje će brinuti o životinjama, odgovarajuću hranu i lijekove, sredstva za dijagnostičke pretrage, ali i brojne druge tehničke uvjete poput instalacije sustava za filtraciju i održavanje kvalitete vode, uspostavljanje stabilne temperature, osiguravanje dovoljno svjetlosti i sl. Također, projektom će se omogućiti postavljanje velikog bazena za provjeru plovnosti i stjecanje kondicije za morske kornjače u zaštićenoj uvali u moru. Kavez će se koristiti kako bi se jedinke koje su dugoročno boravile u zatvorenim bazenima oporavilišta prilagodile na okolišne uvjete i pripremile za povratak u prirodu.

S obzirom da se dojave o pronalasku iscrpljenih, bolesnih ili ozlijeđenih morskih kornjača u velikom dijelu odnose na životinje koje su opažene na moru te vrlo često na udaljenim i nepristupačnim lokacijama, kao jedna od ključnih aktivnosti za uspjeh projekta pokazala se nabava plovila i vozila za spašavanje i transport ozlijeđenih i/ili iscrpljenih životinja. Stoga planiramo nabavu plovila s odgovarajućim vanbrodskim motorom koje je prema svojim specifikacijama predviđeno za brzo i učinkovito pokrivanje morske površine u širokom radijusu od oporavilišta pri različitim vremenskim uvjetima. Jednako tako, predviđena je nabava vozila opremljenog odgovarajućom opremom za prijevoz životinja prema svim propisanim veterinarskim standardima, a kojim se prijevoz može vršiti i po donekle nepristupačnom terenu. Stalna dostupnost sredstava za prijevoz omogućit će nam da povećamo broj životinja koje su po dojavi dopremljene u oporavilište i kojima je pružena pomoć.

Jedna od ključnih aktivnosti je i uspostava i osposobljavanje stalnog interventnog tima sastavljenog od educiranih zaposlenika koji će biti na raspolaganju za koordinaciju i provedbu spašavanja. Tim će biti spreman odgovoriti na potrebu za pružanje pomoći životinjama na čitavom projektnom području koje obuhvaća hrvatski dio sjevernog Jadrana. Također, kako bi efikasne intervencije na terenu bile moguće potrebno je nabaviti adekvatnu opremu za praćenje i hvatanje životinja (odgovarajuće mreže, nosiljke i sl. ), prijenos životinja i pružanje prve pomoći u samom plovilu odnosno vozilu.

U svrhu jačanja kapaciteta djelatnika oporavilišta, biti će organizirani programi izobrazbe i edukacije pod vodstvom iskusnih stručnjaka za područje biologije i ekologije morskih kornjača te liječenje i skrb o morskim kornjačama. U svrhu kontinuiranog praćenja trendova u istraživanjima i skrbi za životinje kojima je potrebna pomoć te s ciljem umrežavanja i suradnje s ostalim institucijama, organizacijama i projektima, tijekom provedbe projekta omogućiti će se redovito sudjelovanje zaposlenika na relevantnim stručnim skupovima i sastancima.

Nadalje, s ciljem podizanja opće razine znanja šire javnosti o očuvanju morskih kornjača, ali i zaštiti morskog ekosustava i bioraznolikosti u cjelini projektom je predviđen razvoj specifičnih radionica za školske grupe. Za potrebe odvijanja ovih radionica osmisliti će se i pripremiti dodatni interaktivni edukativni sadržaji. Određenom broju grupa omogućiti će se posjet oporavilištu i vanjskom bazenu za oporavak morskih kornjača uz stručno vodstvo. Također, planiramo osmisliti i organizirati programe za stručno usavršavanje studenata veterinarskog ili prirodoslovnih usmjerenja, kao i posebne programe za volontere u oporavilištu. U okviru edukacije ciljanih skupina od posebne je važnosti edukacija ribara o jednostavnim postupcima kojima se može pružiti prva pomoć životinjama na terenu te o načinima sigurnog transporta do oporavilišta s ciljem povećanja postotka preživjelih morskih kornjača.

Oporavilište za morske kornjače u Malom Lošinju

Budući da je uspješan rad oporavilišta izravno povezan sa stavovima javnosti, njihovom razinom znanja o problemima u zaštiti morskih kornjača odnosno razini uključenosti u aktivnosti koje doprinose radu oporavilišta, kontinuirano tijekom čitavog perioda provedbe projekta biti će provedeno niz aktivnosti u svrhu promidžbe i vidljivosti projekta. Stoga su projektom predviđene brojne aktivnosti informiranja javnosti putem medija, društvenih mreža, organizacijom edukativnih javnih događanja u lokalnoj zajednici, održavanjem predavanja, radionica i izložbi, promocijom aplikacije za dojavu opažanja morskih kornjača ‘eTurtle’, tiskom edukativnih letaka, postavljanjem info-ploča o ugroženosti i prijetnjama morskim kornjačama na ulazu u oporavilište i dr.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projekt je usmjeren na podizanje kapaciteta oporavilišta za pružanje prve pomoći na terenu, prijevoz, smještaj i brigu o morskim kornjačama. Primarni cilj je osiguranje uvjeta za brže i kvalitetnije postupanje interventnog tima educiranih djelatnika u slučaju dojave o ozlijeđenoj životinji kojoj je potrebno pružiti prvu pomoć na terenu te je potom adekvatno zbrinuti i skrbiti o njoj kako bi joj se omogućio potpuni oporavak do povratka u prirodu. Stoga je projektom predviđeno proširenje kapaciteta oporavilišta za prihvat većeg broja jedinki, ali i jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje djelatnika Instituta Plavi svijet. U svrhu ostvarenja osnovnih viših ciljeva projekta, a to su povećanje broja pravovremenih dojava o ozlijeđenim životinjama kako bi im se pružila nužna pomoć te općenito smanjenje broja ozljeda životinja uzrokovanih ljudskim aktivnostima, u okviru projekta nužna je također i provedba odgovarajućeg edukacijskog programa za širu javnost.

Ukupna vrijednost projekta: 3.833.068,28 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 2.435.790,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2023.

Kontakt za više informacija: info@plavi-svijet.org