Kitovi

Kitovi (Cetacea) su skupina morskih sisavaca koji su se prije otprilike 50 milijuna godina razvili od kopnenih predaka i potpuno prilagodili životu u moru.Brojne su promjene nastale u obliku i građi tijela, načinu komunikacije, orijentacije, u fiziologiji krvotoku, disanju, očuvanju tjelesne temperature. Istovremeno, kitovi su zadržali osnovne karakteristike skupine sisavaca u koju spadaju: toplokrvne su životinje, udišu zrak plućima i kote živo mlado koje ženka hrani mlijekom.

Red kitovi (Cetacea) dijeli se u tri skupine tj. podreda koji se međusobno bitno razlikuju. Prvi podred su prakitovi (Archaeoceti), prastara skupina poznata samo po fosilnim ostacima.Drugi podred su kitovi usani (Mysticeti) kojemu pripada svega desetak vrsta, no neki od njih su najveće danas živuće životinje na zemlji kao npr. plavetni kit (Balaenoptera musculus) ili veliki kit (Balaenoptera physalus). Upravo ovu skupinu uobičajeno nazivamo kitovima. Treći podred su kitovi zubani (Odontoceti). Kod ove skupine zubi su razvijeni u različitom obliku i broju, od svega nekoliko pa do više stotina. Većinu pripadnika ove skupine nazivamo dupinima, iako uobičajena imena nekih zubana mogu unijeti zabunu da se radi o kitovima usanima (npr. kit ubojica ili crni kit su zapravo zubani).