ADRIATIC+ - Prekogranična razmjena iskustava u upravljanju morskim i obalnim područjem Jadranskog mora

adriatic +

 

IPA Adriatic CBC Programme 2007-2013

Projekt " ADRIATIC+ - Prekogranična razmjena iskustava u upravljanju morskim i obalnim područjem Jadranskog mora (APlus)", financiran u okviru IPA Adriatic programa prekogranične suradnje 2007-2013 - Ciljani poziv na EUSAIR, odnosi se na Prioritet 2 - Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika - Mjera 2.1 Zaštita i unaprjeđenje morskog i obalnog okoliša.

Glavni cilj ADRIATIC + projekta je ojačati institucionalne kapacitete za očuvanje i upravljanja teritorijalnim bogatstvima i za sprečavanje rizika i ublažavanja nesreća kroz teritorijalnu suradnju.

Povećano iskorištavanje morskog i obalnog prostora, posebice za ribarstvo, pomorski promet, turizam i izgradnju, pojačao je pritiske na obalne i morske ekosustave. U okviru koncepata Integralnog upravljanja obalnim područjem (ICM) i Planiranja morskog prostora (MSP), potreban je ekosustavni pristup temeljen na koordinaciji aktivnosti kako bi se osiguralo održivo korištenje resursa. Oba su pravna okvira važni poticaji za prekograničnu suradnju, kao i za suradnju s dionicima različitih aktivnosti u obalnom i pomorskom sektoru te imaju potencijal za povezivanje usluga ekosustava i „Blue Growth“ mogućnosti na održiv način. Oni su ključni alati za uravnotežen proces odlučivanja u sektorima koji se natječu za prostore mora i priobalja. Praksa pokazuje da danas među mnogim sektorima postoje sukobi vezani uz korištenje morskog prostora te da će se konkurencija za morski prostor dodatno povećati u budućnosti. Među primjerima se posebno ističu sukobi između tradicionalnih korisnika (pomorski promet, istraživanja ugljikovodika i ribarstvo) i novijih aktivnosti (turizam/rekreacija, akvakultura te posebno sektor obnovljivih izvora energije), kao i zaštita morskog okoliša (uključujući i zaštićena morska područja, pored već postojećih morskih i obalnih NATURA 2000 područja).

ADRIATIC + projekt proizlazi iz rezultata triju IPA redovnih projekata (NETCET, SHAPE, HAZADR) i dvaju IPA strateških projekata (BALMAS, DEFISHGEAR), uključuje 9 partnera iz 4 zemlje (Italija, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora), s namjerom promicanja razmjene iskustava u upravljanju morskim i obalnim prostorima u jadranskom bazenu u cilju poticanja koherentnog i sustavnog planiranja i doprinosa postizanju EUSAIR ciljeva (Stupovi 1, 3 i 4).

Konačni rezultat projekta ADRIATIC+ će biti studija izvedivosti čiji je cilj uspostava ADRIATIC + sustava odlučivanja (Decision Support System, DSS) za donošenje mjera za ublažavanje prijetnji morskoj i obalnoj biološkoj raznolikosti.

Zahvaljujući razmjeni znanja i posebno alata i podataka prikupljenih u okviru kapitaliziranih IPA projekata, ADRIATIC+ projekt će doprinijeti uspostavljanju znanstvene i tehničke mreže među odgovarajućim organizacijama i stručnjacima s jadranskog područja, jačajući pri tom i povezanost sa sličnim mrežama u EU i projektima na području Sredozemnog mora.

U tom pogledu, ADRIATIC + je strateški projekt za jadransko-jonski bazen s ciljem jačanja kapaciteta makroregije za skladan i učinkovit održivi razvoj morskog i obalnog okoliša, koji će jamčiti pametan, održiv i uključiv rast za obalne zajednice.

Konačni rezultat projekta bit će poboljšanje sustava upravljanja jadransko-jonske makroregije na području zaštite okoliša i sposobnost racionalnog i koordiniranog upravljanja lokalnim resursima kao odgovor na sve veće pritiske na ekosustave i rizike koje donose klimatske promjene.

 

PROCES KAPITALIZACIJE

ADRIATIC + kapitalizira rezultate dobivene kroz pet projekata IPA Adriatic prekogranične suradnje (CBC): NETCET, SHAPE, HAZADR, DEFISHGEAR i BALMAS.

Zajedničko polazište im je Jadransko more i svi različiti aspekti ili pitanja o njegovim životnim zajednicama i antropogenim utjecajima koji su u okviru tih projekata identificirani, praćeni, provedeni, predloženi ili uspostavljeni.

Komunikacija i širenje informacija ima za cilj širenje rezultata svakog kapitaliziranog projekta, kao i podizanje svijesti o izazovima vezanim uz ljudsku uporabu i utjecaj na prirodne resurse širom Jadrana.

netcet

Projekt NETCET (Mreža za zaštitu kitova i morskih kornjača u Jadranu) razvija zajedničke strategije za zaštitu kitova i morskih kornjača (C & ST) u Jadranu kroz regionalnu suradnju. 

 Rezultati koji će se kapitalizirati:

  1. Zajedničke strategije za očuvanje morskih kornjača i kitova;
  2. Nacionalni akcijski planovi za zaštitu morskih kornjača i kitova u Italiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji;
  3. Baze podataka s podacima koji se odnose na zaštitu morskih kornjača i kitova;
  4. Model razvoja mreže gradova.

SHAPE

Projekt SHAPE (Oblikovanje holističkog pristupa u zaštiti jadranskog okoliša) bio je usmjeren na razvoj višeslojnog i međusektorskog sustava upravljanja, temeljenog na holističkom pristupu i na integriranom upravljanju prirodnim resursima, sprječavanje rizika i rješavanju sukoba unutar i među korisnicima jadranske obale i mora. 

 Rezultati koji će se kapitalizirati:

  1. Eksperimentalni GIS Atlas jadranske regije (Jadranski atlas) za pohranu, vizualizaciju i upravljanje svim podacima koji su potrebni kako bi se provela politika Integralnog upravljanja obalnim područjem (IUOP) i Planiranja morskog prostora (MSP). Ona predstavlja prvu podršku procesu donošenja odluka, u kojem su svi podaci usklađeni na razini jadranskog bazena;
  2. Zajednička metodologija planiranja u morskom prostoru;
  3. Analitička izvješća o pravnim aspektima, trenutnoj politici i alatima za planiranje u Jadranskom bazenu.

hazadr

Projekt HAZADR (Jačanje operativne spremnosti za borbu protiv onečišćenja mora uljima, štetnim i opasnim tvarima na Jadranu) provodi akcije usmjerene na usklađivanje nacionalnih, regionalnih i državnih planova upravljanja rizikom na Jadranu u cilju jačanja operativne spremnosti reagiranja u borbi protiv onečišćenja mora uljima, štetnim i opasnim tvarima. 

Rezultati koji će se kapitalizirati:

  • Karte ugroženosti koje sadrže podatke za cijelu jadransku obalu koje se odnosi na pet kategorija: Tip obale, Biološki resursi, Zaštićena područja, Gospodarski ribolov i Ljudska upotreba.

 

deFishGear

Projekt DeFishGear (Sustav upravljanja morskim otpadom u Jadranskoj regiji) razradio je strategiju za smanjenje onečišćenja morskim otpadom u Jadranu, uključivanjem različitih dionika (ribarstvene industrije, istraživača, kreatora politike, nevladinih organizacija i industrije recikliranja). 

Rezultati koji će se kapitalizirati:

  • Geografski informacijski sustav (GIS) za morski otpad;
  • Mreža dionika kao model za jačanje zajedničkog upravljanja morskim otpadom u Jadranu.

Balmas

Projekt BALMAS (Sustav upravljanja balastnim vodama za zaštitu Jadranskog mora) ima za cilj uspostavu zajedničkog prekograničnog sustava upravljanja balastnim vodama (BWM), u u skladu sa Konvencijom o upravljanju balastnim vodama (BWMC) kroz povezivanje svih jadranskih istraživačkih institucija, stručnjaka i nacionalnih nadležnih tijela. Cilj predloženog sustava je izbjeći neželjene rizike za okoliš i ljude zbog transfera štetnih akvatičkih organizama i patogena (HAOP), putem brodskih balastnih voda i sedimenata. Cilj projekta je također i priprema strateških dokumenata i prijedlog njihovog usvajanja od strane jadranskih zemalja, kako bi se i formalno usvojio navedeni regionalni sustav upravljanja balastnim vodama. 

 Rezultati koji će se kapitalizirati:

•Podaci o kretanju brodova na Jadranu 
•Podaci o ispustima balastnih voda u 12 jadranskih luka 
•Sustav odlučivanja o upravljanju balastnim vodama u Jadranu (DSS) 


PARTNERIPARTNERS

City of Pescara (IT) – Vodeći partner (LB)

 Cetacea Foundation (IT)

 Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora (HR)

 Institut za biologiju mora (CG)

 Regionalni centar za razvoj Koper (SLO)

 Abruzzo Regione (IT)

 Marche Regione (IT)

 Institut za vode Republike Slovenije (SLO)

 Institut za oceanografiju i ribarstvo Split (HR) 


PRIDRUŽENI PARTNERI

Veneto Regione (IT)

 Emilia Romagna Regione (IT)

 City of Numana (IT)

 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HR)

 Sveučilište u Padovi (IT)

 City of Venice (IT)

KONTAKT

Dr. sc. Peter Mackelworth: peter.mackelworth@blue-world.org

facebook https://www.facebook.com/Adriaticplus/

twitterhttps://twitter.com/adriaticplus

 

adriatic +     adriatic +

adriatic +